Remembering John Keene (1931–2022)

John Keene
Photo courtesy Lisa Keene Kerns
Three people pose arm in arm inside a home
Khaled el-Khishin with Keene and Ana Maria Keene
Keene with Botchwey
Nisha Botchwey, PhD (MCP’99, PhD’03) with Keene
Close
Photo courtesy Lisa Keene Kerns
Khaled el-Khishin with Keene and Ana Maria Keene
Nisha Botchwey, PhD (MCP’99, PhD’03) with Keene