Yuxuan Wu | Nanjing Museum

Collected porcelain jars, wine pots and cups. Credit to Zhu Li.
Collected porcelain jars, wine pots and cups. Credit to Zhu Li.
Collected bronze sword and mirrors. Credit to Zhu Li
Collected bronze sword and mirrors. Credit to Zhu Li
Close

Collected porcelain jars, wine pots and cups. Credit to Zhu Li.

Collected bronze sword and mirrors. Credit to Zhu Li